Vendéglátóhely üzemeltetésre bérleti szerződés kötése a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Göd Nyaralóházak területén

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Vendéglátóhely üzemeltetés

I.          Ajánlatkérő:

Neve: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.

Képviselője: Dr. Tóth Ágnes ügyvezető

E-mail: szolgaltatokft@god.hu

Kapcsolattartó neve: Blaskovicsné Raszler Zsuzsanna

Telefon: 20/236-0223

E-mail: szallasgod@gmail.com

II.         A pályázat tárgya: Vendéglátóegység üzemeltetése a Nyaralóházak területén

 • A Vendéglátóegység működtetésének célja, hogy a Nyaralóházak vendégei és a gödi polgárok megfelelő színvonalú és árszintű szolgáltatást vehessenek igénybe az ingatlanon belül.
 • A nyertes pályázónak kell a vendéglátóegységet az élelmiszerforgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit egyedül viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. A nyertes pályázó köteles figyelembe venni az ügyvezető/rendezvényszervező munkatárs észrevételeit a vendéglátóegység termékválasztásának kialakításánál.

III.         A szerződés típusának meghatározása: bérleti szerződés

IV.       A szerződés időtartama: 2021. április 10-től határozatlan időtartamú

V.        A teljesítés helye: 2132 Göd, Jósika utca 14.

 • Alapterület: a korábbi büfé területe kb. 800nm
 • A terület büfé üzemeltetés céljára alkalmas, mely előzetes írásbeli bejelentkezés alapján megtekinthető 2021. 04.06.–ig 9:00-14:00 óra között. Kérjük, hogy az írásbeli bejelentkezést a pályázat kiírójának a szallasgod@gmail.com e-mail címére legkésőbb 2021. 04. 02. napján 12:00 óráig eljuttatni szíveskedjen.

VI.       Fizetési feltételek: havonta, tárgyhó 5. napjáig számla ellenében, szerződéskötéskor 2 havi kaució

VII.      Alkalmassági követelmények 

A pályázóknak pályázatuk részeként üzemeltetési tervet kell benyújtaniuk, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • árképzés rendszer bemutatása,
 • értékesíteni kívánt áru és termék választéka (lista)
 • a pályázat kiírója az egészséges termékek és friss gyümölcsök napi kínálatát pozitívan értékeli
 • A pályázatkiíró előnyben részesíti az egészséges ételeket és italokat forgalmazó pályázókat az alábbi példák szerint:
  • rostos gyümölcs-zöldséglevek, ásványvíz
  • gyümölcsök, kompót/befőtt, friss gyümölcs, tejdesszertek
  • sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, sok zöldséggel
  • puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak (büféáru).
 • A nyertes pályázó nem alkalmazhat büntetett előéletű alkalmazottat, ezt a kiíró felhívására igazolni köteles hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásával.
 • Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a terület vendéglátás céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata.
 • legalább 1 db olyan üzemeltetési referencia, ahol állandó helyiségben, legalább 3 éven keresztül folyamatosan, helyszíni kiszolgálással működő vendéglátóegységet üzemeltetett.

VIII.     A pályázatok elbírálásának szempontja:

 • Üzemeltetési ajánlat
 • Rostos gyümölcs-zöldséglevek, ásványvíz (2)
 • Tejtermékek, tejdesszertek (2)
 • saját készítésű, nem gyorséttermi jellegű termékek (4)
 • Gyümölcsök, kompót/befőtt, friss gyümölcs (2)
 • Sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, sok zöldséggel (2)
 • Puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak (2)
 • Rendezvények támogatása (6)
 • helyi illetőség (4)
 • Nyitvatartási idő (2)
 • Bérleti díj összege (14)

Az egyes ajánlati elemekre kapott pontokat ajánlattevő összeadja, és a nyertes ajánlat a legmagasabb pontszámot elérő ajánlat lesz. Maximum 40 pont szerezhető. Az értékelési szempont esetében a pályázótól elvárás, hogy támogassa a Nyaralóházak által szervezett programokat, akár nyitvatartási időn kívül vagy ünnepnapokon. Amennyiben ezt vállalja, úgy megkaphatja a táblázatban jelölt pontszámot. A pályázónak meg kellene adni a nyitvatartási időintervallumot, a minimális megajánlás 11:00 – 19:00 között, ez esetén nem kap többletpontot a pályázó, amennyiben hosszabb (óránként megemelt) nyitvatartási időt ajánl meg, úgy többlet pontokat kaphat.

A bérleti díj minimális mértéke áprilistól-októberig havi 70 ezer forint, novembertől-márciusig havi 35 ezer forint. Ha a pályázó magasabb bérleti díjjal pályázna, akkor többlet pontokra jogosult. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza. A bérleti díjat a szerződés megkötését követően – de első alkalommal 2022. január 1-jét követően – a KSH fogyasztói árindex mértékével egyoldalúan emelheti a pályázatkiíró

A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a pályáztató által kialakított feltételrendszernek. A pályázatkiíró 2021. április 10. napjáig bérleti szerződést köt a pályázat eredményessége esetén a terület hasznosítására és vendéglátóegység üzemeltetésére.

IX. Amennyiben a nyertesként kihirdetett pályázó a szerződéskötést megelőzően visszalép, a pályázat kiírója a második legmagasabb összpontszámot elérő érvényes pályázatot benyújtó pályázóval köti meg a szerződést.

X. A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése, alkalmazottai a jogszabályoknak megfelelően egészségügyi alkalmassággal kell rendelkezniük és büntetlen előéletűnek kell lenniük.

XI. A pályázó mutasson be legalább 1 db olyan üzemeltetési referenciát, ahol állandó helyiségben, legalább 3 éven keresztül folyamatosan, helyszíni kiszolgálással működött. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a fenti referenciával, úgy a kiíró pályázatát érvényteleníti.

XII. A pályázat érvénytelen, ha:

 1. a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be,
 2. egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
 3. a pályázó nem a megfelelő csatornákon keresztül nyújtja be a pályázatát,
 4. legalább egy érvényes pályázat sem érkezett.

XIII.      Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: nincs hiánypótlási lehetőség

XIV.    Ajánlattételi határidő: 2021. április 9. 12:00

XV.     Az ajánlatok benyújtásának helye: 2132 Göd, Jósika utca 14. recepción (H-SZ-P), zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Vendéglátóegység üzemeltetés”

XVI.    Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja: Göd, Jósika utca 14. 2021. április 9. 14:00

XVII.   Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: tárgyalás nélküli elbírálás

XVIII.  A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021.04.10.

XIX.    Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XX.     Rész ajánlattétel megengedett-e: nem

XXI.    Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? nem

XXII.   A pályázatokban szereplő adatok és csatolandó dokumentumok

 • pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit (telefon, e-mail), adószámát, jogi személy esetén a képviselő nevét
 • tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolvány/engedély, illetve jogi személy esetén a társasági szerződés vagy alapító okirat/bírósági kivonat (civil szervezetek esetén) 30 napnál nem régebbi egyszerű másolata
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta egyszerű másolata
 • „0” NAV-os igazolás (együttes adóigazolás) vagy a köztartozás mentes adózói adatbázisban való szereplés kinyomtatva
 • üzemeltetési terv
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket
 • referencia bemutatása
 • a képviseletre való jogosultságnak megfelelően aláír nyilatkozat, mely szerint
  • nincs ellene csőd-, felszámolási eljárás folyamatban, végelszámolás alatt nem áll,
  • nincs önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása,
  • tevékenységét nem függesztette fel vagy tevékenységét nem függesztették fel

XXI.    További információk beszerzésének helye, címe: Dr. Tóth Ágnes, ügyvezető, szolgaltatokft@god.hu

XXII.   Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021. 03. 30.

2021. 03. 30.

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Dr. Tóth Ágnes

ügyvezető