www.nyaralohazak.hu

Az adatkezelés biztonsága

A Vállalkozás működése során a személyes adatok védelme

 • fizikai,
 • logikai, és
 • adminisztratív
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek.
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, akkor valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

pilléreken nyugszik. A szolgáltatás során alkalmazott informatikai eszközök kiválasztása és üzemeltetése úgy történik, hogy a kezelt adatok

A Vállalkozás az adatkezelés során megőrzi

A Vállalkozás és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden informatikai incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson ezek tekintetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Vállalkozásnál megvalósuló adatkezelések

A felvételi eljárással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése.

A kezelt adatok köre: különösen név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott kapcsolattartási adatok, ajánló személy személyazonosító adatai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb az adatfelvételtől számított 1 évig.

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása.

A kezelt adatok köre

munkavállaló kapcsán különösen az alábbiak:

 • Név
 • születéskori név
 • személyigazolvány szám
 • születési hely (város, ország)
 • születési idő
 • anyja neve
 • állampolgárság
 • letiltások, levonások címei, ill. bankszámla számai
 • iskolai végzettség és szakképzettség
 • állandó lakcím
 • ideiglenes lakcím
 • adószám
 • TAJ szám
 • nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 • telefon
 • előző munkahely
 • munkaviszony megszűnésének dátuma
 • házastárs/leánykori/ neve (csak családi adókedvezmény igénylése esetén)
 • háztartásban élő kiskorú gyermek/ek/ neve, születési idő
 • számlavezető bank neve
 • bankszámla száma
 • munkavégzés helye,
 • munkakör
 • személyi alapbér
 • pótlékok
 • bruttó besorolási bér
 • utazási költségtérítés
 • munkaviszony kezdete
 • munkaidő keret
 • levonások összege és indoka
 • az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan
  • a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapítását igazoló okmány fénymásolata,
  • fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány fénymásolata,
  • vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló okmány fénymásolata,

pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának

 • születési helye és ideje,
 • lakcíme,
 • anyja neve,
 • társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
 • adóazonosító jele,
 • érvényes diákigazolvány meglétének ténye.

Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)] és az érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: A munkaügyi iratok nem selejtezhetőek, a foglalkoztatónak meg kell őriznie, és a Vállalkozás megszűnésekor gondoskodni kell az iratőrzőnél történő elhelyezésről.

Munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata

Az adatkezelés célja: munkára alkalmas állapot ellenőrzése munkavédelmi célból.

A kezelt adatok köre: különösen az ellenőrzés eredménye, időpontja, munkára alkalmas állapot ténye, ellenőrzést végző személy adatai, ellenőrzés alá fogott munkavállaló adatai. Ha az ellenőrzött személy vitatja az eredményt, akkor annak ténye is, illetve pozitív minta esetén, ha lemond a vérvizsgálat jogáról, ennek ténye is.

Az adatkezelés jogalapja: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. § (1) bekezdés, valamint az Mt. 11. § (1) – (2) bekezdései

Az adattárolás határideje: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő.

Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Az adatkezelés célja: az adatok felhasználási célja a számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

A kezelt adatok köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe.

Az adatkezelés jogalapja: a Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.).

Az adattárolás határideje:a Vállalkozás a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról történő bevallás elkészítése.

A kezelt adatok köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói Art. 50. § (2) bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.

Az adatkezelés jogalapja: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1).

Az adattárolás határideje:a Vállalkozás a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás (információkérés), ajánlat adás, kapcsolattartás (ajánlatkérés).

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlatadást követő 30 nap elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat.

Szolgáltatás igénybevétele során végzett adatkezelés

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, elszámolás.

A kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, személyazonosításra szolgáló okmány száma, gépjármű rendszáma, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása illetve a szerződés teljesítése.

Az adattárolás határideje: a szolgáltatás igénybe vételét követő 5 év elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat.

A média megjelenéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: szerződésteljesítés, az érdeklődők tájékoztatása a rendezvényről, illetve a rendezvényhelyszín népszerűsítése.

A kezelt adatok köre: felismerhető videó és/vagy fényképfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása illetve a szerződés teljesítése.

A rendezvényekről készült fotók az Adatkezelő által kiadott Gödi Körkép című magazinban és az Adatkezelő Facebook oldalán () jelenhetnek meg, a videófelvételek pedig az Adatkezelő nyilvános YouTube csatornájára ()kerülnek fel.

Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

Az adattárolás határideje: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatok kezelése

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Adatfeldolgozók

A Vállalkozás kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A Vállalkozás az adatfeldolgozói szerződésekben rögzíti, hogy az adatfeldolgozó

 • a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli;
 • biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
 • az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;
 • az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;
 • az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – indokolatlan késedelem nélküli törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Vállalkozás költségtérítést állapít meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Vállalkozás a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Vállalkozás – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Vállalkozás az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1)391-1400
 • URL: 
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Budapest, 2018. május 25.

Dombi Lászlóné, Koditek Bernadett
ügyvezetők


ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. (továbbiakban: a Szervezet) az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi Adatkezelési tájékoztatót teszi közzé.

Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.,adóhatósági azonosítószám: 23110045-2-13) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet Ön a Szervezetrészére e-mailben vagy postai úton küldött meg, vagy személyesen adott át,

 • vagy anélkül, hogy nyilvánosságra hozott konkrét álláshirdetésre jelentkezne,
 • vagy egy korábban meghirdetett, Ön által megpályázott pozíció jelentkezései elbírálásának lezárultát követően is szeretné, hogy a Szervezet kezelje az önéletrajzát

azzal a céllal, hogy a jövőben felmerülő, az Ön képzettségének és tapasztalatainak megfelelő pozíciók betöltése érdekében a Szervezet Önt is figyelembe vehesse és a kapcsolatot Önnel felvehesse.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok, valamint az (önéletrajz átadása nélkül megadott) kapcsolattartási adatai kezelésére a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. jogosult. A Szervezetnél az Ön önéletrajzában megadott személyes adatokhoz, valamint az önéletrajz átadása nélkül megadott kapcsolattartási adataihoz a következő pozíciót betöltő személyek férnek hozzá: ügyvezetők, pénzügyi ügyintéző.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Név:                                   Széll Jenő

Elérhetőség:                    szell.jeno@qualimade.hu

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Szervezet az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat, valamint az önéletrajz átadása nélkül megadott kapcsolattartási adatokat új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet Ön az önéletrajza, valamint az önéletrajz átadása nélkül megadott kapcsolattartási adatai elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg.

3. Személyes adatok címzettjei

Az önéletrajz megküldése során megadott személyes adatokat, valamint az önéletrajz átadása nélkül megadott kapcsolattartási adatait a Szervezetszámítógépes rendszerét üzemeltető és karban tartó vállalkozó ismerheti meg. Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat, valamint az önéletrajz átadása nélkül megadott kapcsolattartási adatokat a Szervezettovábbi személy részére nem adja át vagy továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

Szervezet az Ön által az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat, valamint az önéletrajz átadása nélkül megadott kapcsolattartási adatait megérkezéstől kezdődően legfeljebb félévig őrzi, tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy a Szervezet olyan pozícióra keres munkavállalót, amely pozíciót Ön be kívánja tölteni, vagy amely pozícióra az önéletrajza alapján képesítéssel rendelkezik.

Szervezet az önéletrajzát bármely az önéletrajza megérkezése és törlése/megsemmisítése közötti időszakban kiírt pozíció esetén figyelembe veszi, amennyiben Ön az adott pozíció betöltéséhez szükséges képesítéssel rendelkezik.

Szervezet az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat, valamint az (önéletrajz átadása nélkül megadott) kapcsolattartási adatait erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton a godikommunikacio@god.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy a Szervezet részére postai úton megküldött levélben (2131 Göd, Pf. 12.) kérheti.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Szervezet a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Szervezet a www.nyaralohazak.huhonlapon az Adatvédelmi Irányelveinkmenüpont alatt nyilvánosságra hozza.

5.2 Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor ezt elektronikus úton a godikommunikacio@god.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy a Szervezet részére megküldött levélben teheti meg. A Szervezet az Ön által megküldött önéletrajzot, valamint az önéletrajz átadása nélkül megadott kapcsolattartási adatot kérése esetén 3 munkanapon belül törli.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön jogosult a Szervezettől a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, illetőleg jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

6.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Szervezettől arra vonatkozóan, hogy a Szervezet kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Szervezet kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (1) az adatkezelés célja; (2) az érintett személyes adatok kategóriái; (3) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (4) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (5) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (6) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (7) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (8) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Szervezet a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Szervezettől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

Szervezet az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (1) a Szervezetnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (2) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (3) a Szervezet személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (4) a Szervezet jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Szervezet a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Szervezettől, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (1) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (2) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (3) a Szervezetnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a Szervezet a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Szervezet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Amennyiben álláspontja szerint a Szervezet megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a Szervezettel a godikommunikacio@god.hu e-mail címen vagy a +36 27/738-877 telefonszámon.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:               1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                            +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím:                      ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Budapest, 2018. május 25.

Dombi Lászlóné, Koditek Bernadett
ügyvezetők