2021. január 28.

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: a Vállalkozás) az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi Adatvédelmi tájékoztatót teszi közzé.

A Vállalkozás neve: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.
Adószám: 23110045-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-143648

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Név: Széll Jenő
Elérhetőség: szell.jeno@qualimade.hu

Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok:

 • kezelését Vállalkozásunk jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat a Vállalkozás nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelése oly módon történjék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítható legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelés biztonsága

A Vállalkozás működése során a személyes adatok védelme

 • fizikai,
 • logikai, és
 • adminisztratív

pilléreken nyugszik. A szolgáltatás során alkalmazott informatikai eszközök kiválasztása és üzemeltetése úgy történik, hogy a kezelt adatok

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek.

A Vállalkozás az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, akkor valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Vállalkozás és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden informatikai incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson ezek tekintetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Vállalkozásnál megvalósuló adatkezelések

A felvételi eljárással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése.

A kezelt adatok köre: különösen név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott kapcsolattartási adatok, ajánló személy személyazonosító adatai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb az adatfelvételtől számított 1 évig.

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása.

A kezelt adatok köre

munkavállaló kapcsán különösen az alábbiak:

 • Név
 • születéskori név
 • személyigazolvány szám
 • születési hely (város, ország)
 • születési idő
 • anyja neve
 • állampolgárság
 • letiltások, levonások címei, ill. bankszámla számai
 • iskolai végzettség és szakképzettség
 • állandó lakcím
 • ideiglenes lakcím
 • adószám
 • TAJ szám
 • nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 • telefon
 • előző munkahely
 • munkaviszony megszűnésének dátuma
 • házastárs/leánykori/ neve (csak családi adókedvezmény igénylése esetén)
 • háztartásban élő kiskorú gyermek/ek/ neve, születési idő
 • számlavezető bank neve
 • bankszámla száma
 • munkavégzés helye,
 • munkakör
 • személyi alapbér
 • pótlékok
 • bruttó besorolási bér
 • utazási költségtérítés
 • munkaviszony kezdete
 • munkaidő keret
 • levonások összege és indoka
 • az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan
  • a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapítását igazoló okmány fénymásolata,
  • fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány fénymásolata,
  • vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló okmány fénymásolata,

pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának

 • születési helye és ideje,
 • lakcíme,
 • anyja neve,
 • társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
 • adóazonosító jele,
 • érvényes diákigazolvány meglétének ténye.

Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)] és az érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: A munkaügyi iratok nem selejtezhetőek, a foglalkoztatónak meg kell őriznie, és a Vállalkozás megszűnésekor gondoskodni kell az iratőrzőnél történő elhelyezésről.

Munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata

Az adatkezelés célja: munkára alkalmas állapot ellenőrzése munkavédelmi célból.

A kezelt adatok köre: különösen az ellenőrzés eredménye, időpontja, munkára alkalmas állapot ténye, ellenőrzést végző személy adatai, ellenőrzés alá fogott munkavállaló adatai. Ha az ellenőrzött személy vitatja az eredményt, akkor annak ténye is, illetve pozitív minta esetén, ha lemond a vérvizsgálat jogáról, ennek ténye is.

Az adatkezelés jogalapja: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. § (1) bekezdés, valamint az Mt. 11. § (1) – (2) bekezdései

Az adattárolás határideje: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő.

Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Az adatkezelés célja: az adatok felhasználási célja a számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

A kezelt adatok köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe.

Az adatkezelés jogalapja: a Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.).

Az adattárolás határideje: a Vállalkozás a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról történő bevallás elkészítése.

A kezelt adatok köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói Art. 50. § (2) bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.

Az adatkezelés jogalapja: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1).

Az adattárolás határideje: a Vállalkozás a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás (információkérés), ajánlat adás, kapcsolattartás (ajánlatkérés).

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlatadást követő 30 nap elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat.

Szolgáltatás igénybevétele során végzett adatkezelés

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, elszámolás.

A kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, személyazonosításra szolgáló okmány száma, gépjármű rendszáma, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása illetve a szerződés teljesítése.

Az adattárolás határideje: a szolgáltatás igénybe vételét követő 5 év elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat.

A média megjelenéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: szerződésteljesítés, az érdeklődők tájékoztatása a rendezvényről, illetve a rendezvényhelyszín népszerűsítése.

A kezelt adatok köre: felismerhető videó és/vagy fényképfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása illetve a szerződés teljesítése.

A rendezvényekről készült fotók az Adatkezelő által kiadott Gödi Körkép című magazinban és az Adatkezelő Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Duna-part-Nyaral%C3%B3h%C3%A1zak-546821802051597/) jelenhetnek meg, a videófelvételek pedig az Adatkezelő nyilvános YouTube csatornájára (https://www.youtube.com/user/godvarositelevizio) kerülnek fel.

Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

Az adattárolás határideje: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatok kezelése

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

A honlapon nyilvánosságra hozott és a Vállalkozás által feldolgozott kérdőívek személyes adatokat nem kérnek. A kérdőívek által használt cookie-k kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása, így ezek alkalmazásához nem szükséges a válaszadók személyes hozzájárulása.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – indokolatlan késedelem nélküli törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Vállalkozás költségtérítést állapít meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Vállalkozás a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Vállalkozás – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Vállalkozás az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Göd, 2021. január 28.

Dr. Tóth Ágnes

ügyvezető